חייגו לייעוץ:
077-803-5216

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע על ידי מי וכיצד יטופלו ענייניו במידה והוא יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. על מנת לחתום על ייפוי כוח מתמשך יש צורך שהממנה יבין את המטרות, המשמעות והתוצאות של המינוי. חתימה על מסמך זה מבעוד מועד מאפשר לממנה לקבוע כיצד יראו חייו במידה ומצבו יתדרדר.

 

הסכמה של המיופה להתמנות

על הממונה להסכים למינוי ועליו לאשר בכתב לעורך דין כי הוא מסכים לתוכן הייפוי כוח לרבות ההנחיות המקדימות בו. אדם יכול להחליט על מינוי של מיופה יחיד כמו גם על מינוי מיופה חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל או יסרב בעתיד לפעול בשמו. ניתן גם למנות מספר מיופיי כוח ולקבוע אם מיופיי הכוח יידרשו לפעול בנפרד או יחדיו והאופן בו יתבררו מחלוקות ביניהם.

במסגרת מינוי ייפוי כוח מתמשך יש לקבוע את היקף הסמכויות והאחריות של המיופה ואת התחומים בהם הוא יידרש לפעול בענייניו של הממנה.

 

סוגים של ייפוי כוח מתמשך

הסוג הראשון של ייפוי כוח מתמשך הוא לעניינים אישיים. ייפוי כוח מתמשך זה הינו כללי וכולל דאגה לכל צרכי הממנה לרבות רווחתו האישית, מקום מגוריו, ענייניו הגופניים והנפשיים כמו גם לבריאותו. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים. סוג מצומצם יותר של ייפוי כוח הוא לעניינים רפואיים בלבד או לחילופין לענייני רכוש בלבד.

ניתן למנות מיופה אחד לענייני רכוש ומיופה אחר לענייני בריאות בהתאם ליכולת והניסיון של הממונים כך שאלו יקבלו את ההחלטות הטובות ביותר לממנה בהתאם למומחיותם והבנתם.

 

מי לא יכול להתמנות

אדם שקיים בעבורו ייפוי כוח מתמשך פעיל או שהוא מצוי תחת אחריותו של אפוטרופוס, לא יכול להתמנות כמיופה כוח לאדם אחר. גם עורך דין אשר מלווה את עריכת וחתימת המסמך אינו יכול להתמנות בעצמו למיופה וכך גם לגבי אנשי מקצוע המעורבים בהליך או מטפלים בפועל בממונה לרבות עובד סוציאלי, רופא, פסיכולוג, אח או אחות.

גם מי שהוכרז בתור חדל פירעון וטרם ניתן לו ההפטר ומי שחשבונו הוגבל במגבלה חמורה אינם רשאים לקבל ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש. גם כל גורם אשר מספק לממנה שירותים בעלות כספית ומי שמספק לממנה מקום מגורים בעד תמורה כספית לא יכול להיות ממונה מלבד כאשר מדובר בבן משפחה. אדם שכבר מונה למיופה כוח של שלושה אנשים שאינם בני משפחתו לא יוכל להתמנות כמיופה לאנשים נוספים.

 

הכנסת המינוי לתוקף

כאשר מתקיימים התנאים להפעלת ייפוי הכוח והכנסתו לתוקף, מיופה הכוח מחויב להודיע למיודע שקבע הממנה במינוי על כך טרם שהוא מודיע על כך לאפוטרופוס הכללי. לאחר מכן יהיה על המיופה למסור הצהרה מפורטת לאפוטרופוס הכללי לגבי קיום התנאים ומילוי של חובת היידוע.

מסירת ההצהרה לאפוטרופוס הכללי מהווה תנאי לכניסת הייפוי כוח לתוקף מבחינה משפטית. גם לאחר כניסת המינוי לתוקף, במידה והממנה יתנגד לקבלת החלטה שביקש את ביצועה בהנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצונו בשעת מעשה ולא בהתאם להנחיות המקדימות ככל שהדבר אפשרי.

 

מניעת חריגה מסמכות על ידי הממונה

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי בעל השלכות משמעותיות על חיי הממנה והממונה כאחד. בחקיקה נקבעו מנגנונים שמטרתם למנוע ניצול לרעה של ההליך והוגדרו הגבלות על סמכויותיו של הממונה. כל ייפוי כוח שכזה דורש בדיקה ואישור של האפוטרופוס הכללי והוא נכנס לתוקפו רק לאחר שנתמלאו כל התנאים אשר נקבעו בייפוי הכוח.

בהתאם לחוק, הממונה מחויב לדווח על פעולותיו והחלטותיו לצד שלישי והמיודע צריך להיות מוגדר מראש בהוראות הייפוי על ידי הממנה. הממנה רשאי גם לקבוע מראש מתי הממונה יתבקש לדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו.

 

מגבלות כלכליות ופסיכיאטריות

ישנן פעולות משפטיות הדורשות הסמכה מפורשת ואם הן לא הוזכרו במפורש במסגרת הוראות ייפוי כוח מתמשך, המיופה לא יכול לבצען. דוגמא לפעולה שכזו הוא שינוי מסלולי השקעה או מעבר בין מוצרים פנסיוניים. הממונה אינו מוסמך לשלוח את הממנה לבדיקה פסיכיאטרית או להפנותו לטיפול פסיכיאטרי או לחילופין להביא לשחרורו של הממנה מאשפוז שכזה.

במידה והממנה סובל מבעיות מתחום בריאות הנפש יש צורך להגדיר את סמכויות הטיפול הפסיכיאטרי מראש ויש לחתום על ייפוי הכוח המתמשך בפני פסיכיאטר. הפסיכיאטר נדרש להסביר לממנה את המשמעות של הסכמתו להענקת שליטה בתחום זה ואת התוצאות האפשריות לפעולה זו. הפסיכיאטר יאשר את המינוי רק אם הוא מתרשם שזו ניתנת בהסכמה חופשית.

 

מגבלות על תרומות ומתנות

ללא הסמכה מפורשת מצדו של הממנה בייפוי כוח מתמשך הממונה לא רשאי לבצע תרומות מכספו של הממנה. גם כאשר קיימת הסמכה מפורשת לכך, גובה התרומות שהוא יהיה רשאי לתת מוגבל לסכום של עד 100,000 ש"ח ורק למי שהוזכר במפורש בייפוי ועד לגובה הסכום שהוגדר בייפוי הכוח.

ללא הסמכה מפורשת בייפוי כוח, לא ניתן גם לתת מתנות שאינן נהוגות וגם לאחר הסמכה מפורשת ניתן יהיה לתת תרומות רק עד לסכום של 100,000 ש"ח ורק למי שנקבע ובסכום שנקבע על ידי הממנה בעת עריכת המסמך. ההגבלות הללו חלות גם לגבי הלוואות וכל הלוואה מעל 100,000 ש"ח מחייבת גם קבלת אישור מבית המשפט לענייני משפחה.

 

תקופת הביניים

לרוב כאשר ישנה התדרדרות הדרגתית במצבו של הממנה ישנם מצבים בהם הכשירות לא ברורה. בתקופה זו על מיופה הכוח לפעול לטובת הממנה תוך היוועצות עמו ועליו לבדוק אם הממנה יכול לקבל את ההחלטות או לבצע את הפעולות בעצמו. רק במידה והממנה לא יוכל לעשות זאת את הדברים בעצמו על מיופה הכוח לפעול בשם הממנה.

אופן פעולה זה מאפשר יישום של תפיסת האוטונומיה של האדם הנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו תוך שמירה על עצמאותו של הממנה ככל שניתן.

 

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות

עד לתיקון של חוק הכשירות, אפוטרופסות הייתה המנגנון היחיד שדרכו היה ניתן לקבל סמכויות לנהל את ענייניו של אדם אחר. מי שמוסמך למנות אפוטרופוס הוא בית המשפט בלבד ויש צורך להגיש בקשה לאחר שמצבו של האדם כבר אינו מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו. המנגנון של ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם להסמיך מראש את המינוי והוא ייכנס לתוקף רק לאחר השינוי במצב.

מלבד ההבדל בין דרכי המינוי גם ההיקף של המינוי שונה. אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט מקבל סמכויות כוללות ונרחבות על ענייניו של החסוי ואילו הממונה בייפוי כוח מקבל סמכויות מוגבלות בהתאם להוראות של הממנה. גם אופן הדיווח והפיקוח בין האפוטרופוס והממונה שונה. קל יותר כיום לבצע פעולות רבות לטובת רווחתו של הממונה באמצעות המנגנון של ייפוי כוח.

 

ליוויי משפטי של עורך דין

בניגוד להליך המשפטי שנדרש למינוי אפוטרופוס, על ייפוי כוח מתמשך ניתן לחתום אצל עורך דין שעבר הכשרה והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי, למשל עו"ד אורי גילת המתמחה בתחום. גם הממנה וגם מיופה הכוח במינוי נדרשים לחתום על ייפוי הכוח המתמשך באותו המעמד אצל עורך הדין. עורך הדין מחויב לראות את טובתו של הממנה בלבד ולא את זו של הממונה או בני משפחתו.

 

מסמך שיכול לסייע במצבים משפחתיים

הטיפול בהורה דמנטי או חולה במחלה ניוונית מורכב במיוחד ובמהלך הטיפול עלולים לצוץ מתחים ומחלוקות, במיוחד כאשר הנטל של הטיפול נופל על אחד מבני המשפחה. הטיפול מסביב לשעון ללא יכולת לקבל את כלל ההחלטות הנחוצות יכול להיות מקור לקושי עצום. ייפוי כוח מתמשך נועד לפתור מצבים מורכבים אלו ולאפשר לנושא בנטל להיות אחראי לכלל הטיפול.

 

ביצוע שינויים במסמך

כל עוד הממנה כשיר לקבל את החלטותיו בעצמו ייפוי הכוח לא נכנס לתוקף. כאשר הממנה עוד כשיר מבחינה קוגניטיבית הוא רשאי לנסח מחדש את המינוי ולעשות שינויים בהוראות במידה והוא מעוניין בכך. הוא יכול לשנות את היקף המינוי, לשנות את תחומי האחריות ולשנות את האדם שיקבל את המינוי. אחרי ביצוע השינויים יש לחתום מחדש על המסמך בפני העו"ד.

 

זהירות ברכושו של הממנה

לאחר כניסת המינוי לתוקף על הממונה לפעול בהתאם להוראות המינוי ותפקידו לשים את רווחתו של הממנה במוקד. עליו להיזהר באופן השימוש בכספו וברכושו של הממנה במהלך הטיפול בצרכיו השונים ויש להימנע מזליגה של כספו של הממנה לעבר הוצאות שאינן נדרשות לטיפול בו. הדבר מהווה אתגר במצבים בהם המיופה כוח מכניס את הממנה לביתו לשם טיפול בו.

אנו ממליצים להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום שידע לתת מענה משפטי למצבים אפשריים אלו כבר בשלב עריכת ייפוי כוח המתמשך כדי שברגע האמת, מיופה הכוח יוכל לפעול מידית עבור הממנה, ולא יצטרך להתמודד עם קשיים שניתן היה למנוע אותם באמצעות עריכה נכונה של ייפוי הכוח.

 

לספק למינוי הגנה מבחינה משפטית

יש לספק הגנה משפטית ראויה לייפוי כוח מתמשך במיוחד כאשר יש חשש שהממנה מצוי בשלבי דמנציה ראשוניים וכבר בעת עריכת ייפוי הכוח, לדאוג לאותן הגנות. מומלץ לעבור הערכה פסיכיאטרית או נוירולוגית של מומחה בתחום על מנת להקטין את הסיכוי שהמינוי יסוכל בעתיד. בחוות הדעת יש צורך לבסס את כשירותו של המייפה לקראת החתימה על המינוי.

הגנה נוספת אשר עורך דין צוואות וירושות יכול לבצע במטרה להגן על הייפוי כוח בעתיד היא תיעוד בווידאו של ההחתמה על המסמך תוך הפגנת הכשירות בעת הצגת הוראותיו של הממנה.

 

מינוי המבוסס על יחסי אמון

לרוב המייפה יבחר בממונה מבין קרובי משפחתו בהתבסס על סמך יחסי האמון והקרבה ביניהם. החשיבות של יחסי האמון הינה חיונית מכיוון שלמעשה הממנה מצפה שזה יקבל החלטות בעבורו באותה הדרך שהוא היה בוחר בה לו היה עדיין כשיר לקבל את ההחלטות בעצמו. כפי שציינו ניתן למנות מספר ממונים ולקבוע בהתאם למומחיות של כל אחד מי יהיה אחראי לתחום הכלכלי ומי לתחום הרפואי.

 

מתי מסתיים המינוי

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם להגדרות בהוראות הייפוי ולרוב כאשר חלה התדרדרות במצבו של הממנה. המינוי יישאר בתוקף עד לפקיעתו או ביטולו בהתאם לתנאים שנקבעו בהוראות ובחוק. הממנה רשאי לבטל את המינוי בכל עת כל עוד הוא לא הגביל את עצמו למשל בהתניה לגבי המצב הרפואי.

בית המשפט עשוי לבטל את המינוי במידה ומיופה הכוח הפעיל את סמכויותיו שלא כראוי. המינוי יכול להסתיים לאחר קיום של תנאי שהוגדר מראש או לאחר שהמיופה מודיע לאפוטרופוס הכללי כי הוא אינו מעוניין לשמש עוד כמיופה הכוח. המינוי מסתיים עם פטירת הממנה כמו גם לאחר פטירתו של מיופה הכוח וכאר הממונה מאבד את כשירותו בעצמו.

 

סיכום ייפוי כוח מתמשך

לסיכום הנושא, במאמר זה העסקנו בהרחבה בייפוי כוח מתמשך ובמטרות ובמצבים להם ההליך משמש. כפי שציינו, סמכויות של הממונה יכולות להיות רחבות על מנת לאפשר לו לפעול בכל התחומים או מצומצמות לתחום מוגדר. יש למנות אדם עליו סומכים ועם זאת לכלול בייפוי מגבלות על אופן התנהלותו של הממונה על מנת למנוע שימוש ברעה בסמכויותיו.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
הסכמי ממון
המודעות לחשיבות של הסכמי ממון גוברת בשנים האחרונות. חתימה מבעוד מועד על הסכם ממון יכולה למנוע מאבק כלכלי במקרה של פרידה. הסכם ממון הוא הסכם בכתב שנחתם בין בני זוג ועל מנת לתת לו תוקף מחייב בין הצדדים הוא צריך להיות מוגש לבית המשפט. במאמר זה נרחיב לגבי סוגי ההסכמים, הנושאים שבהם הם עוסקים, הקשר בין צוואות וירושות להסכמים ועוד.
עורך דין מקרקעין
בתחום האזרחי ישנם ענפים שונים והאחד המרכזיים שבהם הוא דיני מקרקעין ובענף זה נתמקד במאמר הנוכחי. נציג את הנושא בהרחבה באמצעות סקירה של תפקידו של עורך דין מקרקעין בנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק בעבודתו היומיומית. נדון בין היתר, במכירת וקניית נדל"ן, היבטי מיסוי במקרקעין וייצוג משפטי בהליכים שונים.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ