חייגו לייעוץ:
072-397-4924

התנגדות לצוואה

צוואה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה יכול להגיש כל אדם הרואה את עצמו נפגע מקיום הצוואה בין אם הוא משאריו של הנפטר ובין אם לאו. ניתן להגיש התנגדות לצוואה רק לאחר שהוגשה בקשה לקיומה ובטרם הוצא בעבורה צו קיום. ההתנגדות לצוואה צריכה להתבסס על העילות שנקבעו לכך בחוק כפי שנרחיב בהמשך.

 

כיצד מחולק עיזבונות של נפטר

כאשר אדם נפטר, עיזבונו יכול להיות מחולק באחת משתי דרכים, על פי סדר הירושה הטבעי כפי שהוא נקבע בדין או בהתאם להוראותיו בצוואתו. כאשר אין בנמצא צוואה יש לבקש מתן צו ירושה בהתאם לדין. במידה ומוגשת התנגדות לצוואה באחת או יותר מהעילות החוקיות ובית המשפט פוסל את הצוואה העיזבון יחולק בהתאם לסדר הירושה.

לא ניתן להתנגד לצוואה טרם שזו הוגשה לידי הרשם לענייני ירושה ויש להגיש את הבקשה עד 14 ימים מהיום שבו פורסמה בקשת קיום הצוואה ברשומות ובעיתון מלבד במקרים חריגים בהם הרשם לענייני ירושה או בית המשפט הורה להאריך תקופה קצובה זו.

 

עילות להתנגד לצוואה

על פי דיני צוואות וירושות ניתן להתנגד לצוואה ולדורש את פסילתה בשני סוגים של עילות, עילות מהותיות ועילות טכניות. עילות טכניות עבור התנגדות לצוואה כוללות טענות לקיומם של פגמים טכניים או צורניים שנפלו בעת עריכתה של הצוואה.

העילות הטכניות שנידונו בחוק עוסקות באי קיום של התנאים הטכניים והצורניים שנקבעו עבור ארבעת סוגי הצוואות השונות, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואת שכיב מרע וצוואה בפני רשות. דוגמא לכך בכל הנוגע לצוואה בכתב יד, בהתאם לדרישות החוק כל הצוואה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה ואם וזו לא נכתבה כולה בכתב היד של המצווה מדובר בצוואה פגומה.

 

כיבוד רצון המצווה

בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה בית המשפט רשאי להכשיר צוואה אשר נפלו בה פגמים טכניים במידה ומתקיימים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שמדובר בפגם שלא נפל במרכיבי היסוד שנקבעו לכל צוואה בדין. התנאי השני הוא שבית המשפט יסבור שהצוואה, למרות הפגמים, משקפת באופן כנה את רצונו החופשי של המוריש.

 

פגמים מהותיים בצוואה

פגמים מהותיים בצוואה מתייחסים לכשרותה של הצוואה באופן מהותי. כלומר באיזו מידה המצווה היה כשיר לערוך את הצוואה בעת שערך אותה ובאיזו מידה היא נכתבה ללא מעורבות זרה או פסולה.

פגם מהותי הוא צוואה שנכתבה באונס או תחת איום, תרמית או תחבולה. גם צוואה שבעריכתה השתתף מי מהמוזכרים בה עשויה להתהוות עילה מהותית לפסילתה ובית המשפט יבחן את מידת המעורבות ואופן השפעתה בפועל על תוכן הצוואה.

 

עילות מרכזיות לפסילה

אחת מהעילות הנפוצות לערער על צוואות היא בטענה כי המצווה לא הבחין בטיבה, כלומר הטענה היא שבעת כתיבת הצוואה המצווה מבחינה קוגניטיבית לא היה כשיר לערוך אותה והוא לא הבין את המשמעויות של הוראותיו. לרוב מדובר בטענות להעדר הבנה בכל הנוגע להיקף הרכוש המוזכר בצוואה ולמשמעות של ההוראות על יורשיו.

עילה נפוצה נוספת היא הטענה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה. לרוב מדובר על צוואה שנערכה ביחסי תלות בין המצווה למוטב המרכזי המוזכר בה וניצול של התלות לשם נישול הקרובים האחרים. טענה זו יכולה להיתמך על ידי ראיות לכך שהזוכה ניתק את המצווה מסובביו על מנת לשנות את צוואתו.

 

היכן יתקיים הדיון המשפטי

לאחר הגשת התנגדות לצוואה הנושא יועבר מהרשם לענייני ירושות לבית המשפט לענייני משפחה. כאשר היורשים שומרי מצוות והם רוצים לדון לפי דין תורה במידה וישנה הסכמה לכך, בית המשפט עשוי להעביר את הדיון לבית הדין הרבני. הליך ההתנגדות בשתי הערכאות מורכב וממושך ונטל ההוכחה לאי תקפותה של הצוואה חל על המגיש של ההתנגדות.

 

מה קורה כשהצוואה נפסלת

צוואה מסדירה את אופן חלוקת עזבונו של המצווה לאחר פטירתו. בהתאם לדיני הירושה אין הגבלה על מספר הצוואות שהמוריש רשאי לכתוב וכל צוואה חדשה מבטלת את הצוואות שקדמו לה. הדבר נכון רק במידה וישנו שינוי בהוראות בכל הנוגע לאותם רכיבי נכסים ורכוש. אם הצוואה הוסיפה הוראות רק לגבי רכיבים שלא נכללו בצוואתו הקודמת יהיה לפעול בהתאם להוראות בשתי הצוואות.

במידה ובית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני קובע כי מתקיימת העילה לפסילת הצוואה, השופט או הדיין יבטל את הצו לקיום הצוואה ויוציא צו לקיום ירושה על פי הדין כבהעדרה של צוואה והעיזבון יחולק בין היורשים על פי דין בהתאם לחוק הירושה. במידה וקיימת צוואה קודמת וההתנגדות הוגשה על הצוואה האחרונה יוצא צו לקיום הצוואה הקודמת.

 

מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה

בהתאם לדיני צוואות וירושות אין צורך להיות משאריו של הנפטר על מנת להגיש התנגדות לצוואה על מנת שזו תידון בבית המשפט. כל אדם אשר רואה את עצמו נפגע מקיום צוואה, בהתאם להגדרות החוק, יש לו עניין בבקשה שהוגשה לצו קיום צוואה והוא רשאי להגיש התנגדות. עם זאת במרבית המקרים ההתנגדויות מוגשות על ידי קרובי משפחתו של המצווה לאחר שהם חשים שהם קופחו במסגרת הוראות הצוואה.

לעיתים מדובר במי שקיבל הבטחה לנכס מסוים מהמצווה והבטחה לא נכללה בצוואה שפורסמה. על מנת להוכיח כי אכן הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש ויש להורות על  פסילתה המתנגד יידרש לבסס את הבקשה על אחת מהעילות המפורטות בחוק.

 

הדיון המשפטי

בית המשפט בבואו לדון בטענה להשפעה בלתי הוגנת נדרש להבחין בין עצם קיומן של נסיבות חיצונית שהביאו להשפעה לגיטימית על רצונו של המוריש לבין נסיבות שבהן יש חשש להשפעה פסולה שיש בה בכדי להביא לפסילת הצוואה. כלומר לגיטימי שאדם ירצה להעניק מעיזבונו חלק מרכזי יותר לאד זה או אחר מכיוון שאלו טיפלו במסירות בשונות חיוו האחרונות אך הדבר צריך להיעשות מרצונו החופשי.

 

קשרי המצווה בעת עריכת הצוואה

כאשר המנוח היה מצוי ביחסי תלות המעלים חשש להשפעה בלתי הוגנת שהביא לשינוי דרמטי בצוואתו של הנפטר, בית המשפט עשוי להעביר את נטל ההוכחה מידי זה המבקש את פסילתה לזה הנהנה מהצוואה. הוא יידרש להוכיח לבית המשפט כי לא ננקטו אמצעי כפייה וניצול והצוואה המוצגת אכן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה.

בית המשפט יבחן אם במועד של עריכת הצוואה המצווה היה בקשר עם אנשים אחרים מלבד המוטב הנהנה מהצוואה או שהיה מנותק לחלוטין. ככל והמצווה לא היה בקשר עם קרוביו ואנשים אחרים למעט הנהנה המרכזי מהצוואה יגבר החשד להשפעה פסולה של הנהנה על המצווה.

 

הדיון בכשרות לצוות

נקודת המוצא של בית המשפט היא כי חזקה על כל אדם שערך צוואה שהוא היה כשיר בעת העריכה ומי שטוען לאי כשירות נטל ההוכחה הוא עליו. על מגיש התנגדות לצוואה בעילה זו להוכיח באמצעות עדויות, ראיות וחוות דעת כי כושר השיפוט של הנפטר בעת עריכת הצוואה היה פגום. כלומר לא מספיק להוכיח כי בריאותו המנטלית התרופפה לקראת הפטירה.

מדובר בנטל הוכחה כבד ויש להוכיח כי הצוואה נכתבה בחוסר כשירות וכי מצב זה נוצל על ידי מי מהנהנים המוזכרים בצוואה לשם העדפתו שלא בהתאם לרצונו של המצווה.

 

הבטחת כשירות הצוואה

על מנת להתמודד עם טענה זו, עורך דין צוואות וירושות עשוי מראש להזמין חוות דעת רפואית המוכיחה את מצבו הקוגניטיבי והמנטלי של המצווה בעת עריכת הצוואה ולצרפה לצוואה המופקדת מבעוד מועד אצל הרשם. בחוות הדעת ניתן להדגים כיצד המצווה הבין למי הוא נותן את רכושו ומהו היקף הרכוש.

באופן הצופה פני עתיד המצווה יכול להסביר גם את מי הוא הדיר מצוואתו ואת סיבותיו לכך ואף להתנות כי מי שיערער על הצוואה ינושל לחלוטין גם מהחלק שהוקצה בעבורו בעיזבון. על מנת להגן על כשרות המצווה ניתן גם באמצעות עורך דין המתמחה בתחום כגון עורך דין אורי גילת להקליט בווידיאו את מעמד החתימה על מנת להציגו בבית המשפט במידת הצורך.

 

העברה של זכות הציווי

בהתאם לדיני צוואה וירושה לא ניתן להעביר את הזכות לצוות לאחר מלבד במצבים מיוחדים שהוסדרו בחוק. כלומר המצווה אינו יכול להורות כי בנו הבכור הוא שיחלק את עיזבונו בהתאם לשיקול דעתו והדבר עשוי להיחשב הוראה פסולה העתידה להיפסל על ידי בית המשפט. המצבים היחידים שבהם הדבר אפשרי נוגע למנה מהירושה אותה יחלק מנהל ייעודי למטרות שהוגדרו.

 

פסילת צוואה שאינה חוקית

ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענה כי יש בה הוראה שנוגדת את החוק. כלומר לא ניתן להתנות קבלת חלק מהעיזבון בביצוע של עבירה כלשהיא לרבות עבירות מס. עם זאת, ניתן להורות על השארת כלל העיזבון בתוך המשפחה ולהתנות כי אם מי מהיורשים יהיה חדל פירעון העיזבון ימנע ממנו ולא יגיע לנושים וחלק זה יחולק בין שאר בני המשפחה בהתאם לרצונו של המצווה.

 

צוואה הכוללת הוראה בלתי מוסרית

עילת התנגדות שכיחה היא בגין הוראה או צוואה בלתי מוסרית. אמנם בהתאם לדיני צוואות וירושות המוריש יכול להתנות כי העיזבון או חלקים ממנו יעברו ליורשים רק בהינתן תנאי מסוים אך על התנאי להיות בתחום הסבירות והמקובל. כלומר ניתן להתנות הגעה של מי מהיורשים לגיל מסוים או סיום של לימודים אקדמיים על מנת לקבל את חלקו בירושה אך לא ניתן להתנות עזיבה של בן זוג וכדומה.

 

סיכום התנגדות לצוואה

לסיכום הנושא, כל מי  שרואה עצמו נפגע מצוואה רשאי להגיש התנגדות לקיומה תוך שימוש בעילות הקבועות בחוק. על מנת למנוע מצב של סכסוך משפטי  מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה המלווה בעת עריכת הצוואה. עורך דין יכול לוודא שהצוואה נכתבת כך שיהיה קשה יותר על התנגדות לאחר פטירת המוריש ובכך לכבד את רצון המת כראוי.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
עריכת צוואות
עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקה של העיזבון בהתאם לרצנו של המנוח. עריכת צוואות חיונית על מנת שההורשה לא תיעשה בהתאם לסדר הירושה הטבעי בדין
סוגי צוואות
על פי החוק בישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות תקפות, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. במאמר זה נרחיב לגבי ההבדלים בן הסוגים ונדון ביתרונות של צוואה בפני עדים בסיוע עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום
נוסח צוואה – כל מה שצריך לדעת!
לצוואה בעלת תוקף משפטי השפעה ארוכת טווח. במשרד עו"ד אורי גילת שירות ליווי ניסוח צוואות מקצועי. הניסוח מתבצע יחד עם עו"ד מוסמך לענייני משפחה המכיר את סעיפי החוקים ומעניק סיוע לכתיבת צוואה תקנית ומדויקת.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ