חייגו לייעוץ:
072-397-4924

חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

במאמר זה נדבר על סיטואציה שבה חייב, בעל יכולת, משתמט מתשלום חובותיו. מה הן ההגבלות שרשם ההוצאה לפועל יכול להטיל עליו חייב כזה? באיזה גורמים חיצוניים הוא יכול להיעזר? מה הקשר למרשם החייבים? ומה עושים אם מצאנו את עצמנו במצב כזה? את כל התשובות לשאלות הללו תקבלו במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים לגבי הוצאה לפועל

לרוב חייבים פוגשים לראשונה את ההוצאה לפועל כשהם מקבלים מכתב התראה מההוצאה לפועל. לאחר מכן, באפשרותם לבצע את התשלום להוצאה לפועל בשלוש דרכים, ואם הדבר אפשרי מבחינה כלכלית, כדאי להסדיר את החוב, ויש לבצע זאת במהירות האפשרית. אלו שלושת הדרכים בהן ניתן לבצע תשלום הוצאה לפועל:

  • העברת תשלום ישירות לזוכה – העברת סכום הכסף שאתם חייבים, כפי שנכתב במכתב ההתראה ישירות לידי הזוכה, כלומר ישירות לבעל החוב. מדובר כמובן בחוב שבית המשפט כבר פסק שעליכם לשלם אותו, והדרך הטובה היא להעביר לעורך דינו (מומלץ מאוד לא לשלם כספים במזומן, אלא רק באמצעות העברה מתועדת שניתן להוכיח אותה לאחר מכן במידה ותידרשו).
  • ביצוע התשלום בדואר – ניתן לשלם באמצעות שובר, שמיועד בדיוק למטרה הזאת, דרך בנק הדואר.
  • ביצוע תשלום בלשכת ההוצאה לפועל – מכתב האזהרה תמיד יפרט איזה לשכה בדיוק מטפלת בתיק שלכם. לאחר מכן תוכלו לגשת ללשכה, אם צריך, להציג את מכתב ההתראה, ולשלם שם את החוב. חשוב שתדאגו באותו מעמד לקבל אישור על ביצוע התשלום.

 

אז מה אומרת ההגדרה "חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו"?

חוק ההוצאה לפועל בסעיף 66א קובע איך על ההוצאה לפועל להתנהל כשיש חייב שלא משלם את חובותיו, וכך נכתב בחוק:

66א.     "התקיימו לגבי החייב התנאים כאמור בסעיף 66ב, ושוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש, רשאי הוא להטיל על החייב הגבלה כמפורט להלן, אחת או יותר, מיוזמתו או על פי בקשה זוכה, לתקופה ובתנאים שיקבע".

כלומר, החוק קובע כי אם החייב לא משלם את חובותיו, לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להטיל עליו הגבלות, אותן נפרט מיד. אבל לפני כן, איך מגדירים חייב בעל יכולת?

חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

 

מהי הגדרת חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מוגדר לפי החוק אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

  • אי מילוי הוראות – לא מילא אחרי מה שנכתב במכתב האזהרה, ולא הגיש בקשה לצו תשלומים, בנוסף, לא נתן במקום הבקשה הסבר עם נימוקים סבירים לכך שנהג בחוסר מעש ולא מילא אחר הוראות מכתב האזהרה.
  • אי הוכחת מידת יכולת לפרוע את החוב – אם החייב לא הציג בפני רשם ההוצאה לפועל מסמכים המסבירים מדוע אינו יכול לפרוע את החוב, או שלא נתן הסבר סביר שמניח את הדעת.
  • אי התייצבות לחקירת יכולת – במקרה שאין ביכולת החייב לשלם, באפשרות החייב לבקש חקירת יכולת. אם החייב לא התייצב לחקירה או בירור, או לא הציג מסמכים שנדרש להציג, הוא נחשב לחייב שמשתמט מחובות.
  • אי מילוי החלטת הרשם – במקרה שרשם ההוצאה לפועל החליט משהו לגבי החייב במסגרת בירור, על החייב למלא החלטה זו.
  • סירוב חתימה על כתב ויתור על סודיות – החייב נדרש למלא הצהרה בדבר היכולת הכספית שלו, ולחתום על כתב ויתור סודיות, וזאת לצורך בירור יכולתו הכלכלית. אם החייב מסרב לחתום ולא משתף פעולה, ולא נותן הסבר סביר לכך, מתעורר החשד שהוא משתמט מתשלום חובותיו.

 

מהן האפשרויות של רשם ההוצאה לפועל במקרים אלו?

על מנת לקבל מידע לגבי השתמטות החייב, והיכולת שלו לשלם את החוב, עומדת לרשם ההוצאה לפועל האפשרות להזמין אותו לבירור נוסף, וכן לדרוש לקבל מידע מגופים חיצוניים. מה הכוונה גופים חיצוניים? זה יכול להיות דרישת לקבלת מידע ממשרדי ממשלה, וזה יכול להיות בנקים או גופים רלוונטיים אחרים, שיכולים להחזיק במידע אודות החייב. בנוסף, במקרה שהזוכה חושב שאחת הסיבות שנמנעת נקיטת הליכי גבייה כנגד החייב היא העובדה שהוא בחו"ל למשך זמן ממושך, הזוכה יכול להגיש בקשה לקבלת עדכון על "כניסות ויציאות" החייב לישראל.

אז אם חלפו 45 יום ממועד המצאת מכתב האזהרה לחייב, הרשם יוכל לקבל את בקשת הזוכה, להכריז עליכם כחייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם. לכן, במידה ונכון לרגע זה מתבצעות פעולות גבייה נגדכם (ועליכם לפעול לביטול עיקול חשבון בנק), או נעשות פעולות לצורך איסוף מידע, מומלץ מאוד לא להתעלם ולא להזניח, אלא לפנות להתייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום במטרה למנוע הפעלת סנקציות והטלת הגבלות, שרק יקשו ויסבכו את מצבכם עוד יותר.

 

אילו הגבלות רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל על חייב בעל יכולת שמשתמט מחובותיו?

ההגבלה הסבר
החזקת, קבלת, או הארכת תוקף של דרכון ישראלי הרשם יכול להטיל את ההגבלה זו, אך נציין, שמדובר על הגבלות שמייחסות ליציאת החייב מהארץ, שכן החייב יוכל תמיד לחזור לישראל אם הוא נמצא בחו"ל. אם היציאה מהארץ דרושה לחייב לצרכי בריאותו שלו או של בן משפחתו, ייתכן והרשם לא יטיל את ההגבלה.
עיכוב יציאת החייב מהארץ גם הגבלה זו לא תוטל אם החייב צריך לצאת לצרכי בריאות כלשהם, שלו או של בן משפחה שלו, ושכנע בכך את הרשם, וגם פה, בדומה לאמור לעיל, לחזור לישראל תמיד אפשר. חשוב להבין, מטרת ההגבלות הן למנוע את "בריחתו" של החייב לחו"ל.
הגבלת החייב כלקוח מוגבל רשם ההוצאה לפועל יכול להכריז על החייב כלקוח מוגבל, כפי שנכתב בחוק שיקים ללא כיסוי. במצב כזה לא תתאפשרנה לו פעולות שקשורות בניהול החשבון שלו, היינו, חל איסור על משיכת וכתיבת המחאות, ושיקים שמסר יחזרו ולא יכובדו נוכח הגבלה זו.
הגבלות על שימוש בכרטיסי אשראי בדומה לאמור, החייב לא יוכל לעשות שימוש בכרטיס אשראי (אם זאת נציין, שבכרטיס "דביט" מותר לעשות שימוש, כלומר הגבלה זו לא מונעת את האפשרות לעשות שימוש "בכרטיס לחיוב מידי").
הגבלה מלייסד חברה אם יש לחייב חברה הרשם יכול להורות על הפסקת כהונתו בחברה, לצד האפשרות למנוע ממנו לייסד חברה בעתיד, וזאת כל עוד ההגבלה לא בוטלה.

 

מה זה אומר רישום במרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל?

מרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל מכיל בעצם את הפרטים של חייבים שרשם ההוצאה לפועל הורה לרשום במרשם, ומבוסס על סעיפים 66ה-66ז לחוק הוצאה לפועל. זה יכול להגיע בעקבות בקשת הזוכה, ויכול להיות ביוזמת רשם ההוצאה לפועל. במרשם ניתן לכלול פרטים רק של חייבים שהוגדרו כחייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם, ושחובותיהם עולים על 10,000 ₪. כמובן שאם במקרה שמכם נכנס לשם, ואתם לא מבינים למה, או כן מבינים ורוצים להבין את המשמעות או להשיג על הכנסת הפרטים שלכם לשם, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין.

 

למה צריך עורך דין במקרה כזה?

אם אתם בתהליך בו מתכוונים להכריז עליכם כחייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיכם, מומלץ מאוד לשתף פעולה, בטח לא להזניח או להתעלם, אלא לפעול ולהגיש את המסמכים הנדרשים, לערוך אותם בהתאם, ולנסח תגובה מנומקת ורצינית. בסוף, אתם לא רוצים שתוטלנה עליכם ההגבלות שפורטו לעיל, ועורך דין שמתמחה בתחום ההוצאה לפועל, יוכל לסייע לכם להמציא את המסמכים הרלוונטיים כדי לבסס את הטיעון המשפטי שלכם, או לחילופין להוכיח לרשם ההוצאה לפועל שבאמת אין באפשרותכם לשלם את החובות.

 

לסיכום

מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין כבר בתחילת ההליכים, כלומר כבר מהרגע שבו קיבלתם את מכתב התראה, וזכרו, התעלמות ממכתב התראה, יכולה לגרום לזוכה לבקש מהרשם להכריז עליכם כעל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וכאמור, ההשלכות של זה עלולות להיות לא פשוטות, ולהכביד עליכם את המשך ההתמודדות למול כלל החובות שלכם. למשל, שיקים שמסרתם למשכיר הדירה שלכם יחלו לחזור נוכח הטלת ההגבלה, כרטיס האשראי שלכם יבוטל ועוד, ומכאן שהסחרור הכלכלי עלול להיות גדול יותר. לכן מומלץ לפעול – ולא להזניח.

במידה ורשם ההוצאה לפועל קבע כי החייב יוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ניתן יהיה להפעיל כנגדו סנקציות שונות, והטיל עליו הגבלות שהם למשל, איסור שימוש בכרטיס אשראי או בפנקס שיקים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד, כמפורט בהרחבה במאמר.

רשם ההוצאה לפועל, רשאי להכריז על חייב כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, במידה והוא עונה על הקריטריונים הקבועים בחוק כמפורט בהרחבה במאמר זה.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ